Musikindustin.se: 4 Quick Q’s With Linda Portnoff, CEO and Founder of Tangy Market

Published on Musikindustrin.se

Musikinvesteringsappen Tangy Market lanserades i våras och i dagarna har företaget erbjudit investeringsmöjligheter i Christina Aguileras sena 90-talshit Come On Over, skriven av bland andra svenska Johan Åberg och Paul Rein. MI bad Tangy Markets VD och grundare Linda Portnoff berätta mer.

Vad är bakgrunden till att ni utvecklade Tangy Market? – Bakgrunden är att musikbranschen behöver bli mer långsiktigt hållbar. Det behövs en mer balanserad maktfördelning och bättre spridning på risker och vinster. Det kan åstadkommas genom att öppna upp för fler att kunna investera i musik på ett enkelt och kul sätt. Vi vill bidra till att öka musikens värden ytterligare.

Vad innebär en investering i en låt? Påverkas till exempel upphovsrätten? – Vem som helst kan investera genom att köpa framtida royalties från artister, låtskrivare eller andra rättighetsägare. Upphovsrätten stannar till 100% hos upphovspersonen. På så sätt får de som äger upphovsrätt i musik en sorts förskottsbetalning på sina framtida royalties, istället för att de behöver vänta i flera år på långsamma betalningar. – När tidsperioden är slut får investerarna tillbaka sin investering, förhoppningvis med vinst om ni gemensamt lyckats öka värdet.

Ni lanserade appen i våras. Hur har intresset varit globalt? – Intresset är stort och vi har redan användare i 36 länder. Aktiviteten på andrahandsmarknaden har också varit över förväntan. Där kan musikinvesterare köpa och sälja andelar mellan varandra till priser som de själva bestämmer, och vi ser att betalningsviljan är hög.

Nyligen kunde ni erbjuda andelar i Come On Over med Christina Aguilera. Kan vi vänta oss fler investeringsmöjligheter i så pass stora låtar? – Ja vi fyller hela tiden på med nya ”Musical Assets” som vi kallar det. Vi är bara i början av den här resan.

Christel Valsinger Foto: Jezzica Sunmo

English translation:

The music investment app Tangy Market was launched this spring and recently the company has offered investment opportunities in Christina Aguilera’s late 90s hit Come On Over, written by, among others, Swedish Johan Åberg and Paul Rein. MI asked Tangy Markets CEO and founder Linda Portnoff to tell us more.

What is the background to you developing Tangy Market?

– The background is that the music industry needs to become more long-term sustainable. There is a need for a more balanced distribution of power and a better spread of risks and benefits. This can be achieved by opening up for more people to be able to invest in music in a simple and fun way. We want to help increase the value of music further.

What does investing in a song mean? For example, is copyright affected?

– Anyone can invest by buying future royalties from artists, songwriters or other rights holders. Copyright remains 100% with the author. In this way, those who own copyright in music get a kind of advance payment on their future royalties, instead of having to wait for several years for slow payments.

– When the time period is over, investors get back their investment, hopefully with a profit if you have jointly managed to increase the value.

You launched the app this spring. How has the interest been global?

– The interest is great and we already have users in 36 countries. Activity in the secondary market has also been above expectations. There, music investors can buy and sell shares between each other at prices that they decide themselves, and we see that the willingness to pay is high.

Recently, you were able to offer shares in Come On Over with Christina Aguilera. Can we expect more investment opportunities in such big songs?

– Yes, we are constantly filling up with new “Musical Assets” as we call it. We’re just at the beginning of this journey.

Share the Post:

Latest Posts

Rulla till toppen